Hinnang inimõigustele Georgias (2015-16)

 

Uuringu eesmärk oli anda ülevaade ning hinnang inimõiguste olukorrale Georgias (Gruusias)

Teadlikkus inimõigustest ei ole Gruusia elanikkonnas väga lai. Eksperdid rõhutasid hariduse kehva taset, eriti inimõiguste valdkonnas ning tõdesid, et kodanikuharidus on Gruusias puudlik. Selle tulemusena on termin „inimõigused“ grusiinide jaoks ebaselge ning seega 14% vastanutest jätsid sellele seletuse andmata. Kõige sagedamini (24%) mainiti lihtsalt „inimeste õiguste kaitsmist igal elualal“. Siiski oldi valdavalt arvamusel, et nende riigis ei austata inimõigusi.

Üldiselt on Gruusia elanikkonna jaoks suurimaks probleemiks sotsiaalne, majanduslik ning materiaalne kindlustatus, mida tegelikult inimeste põhiõiguste hulka ei arvata. See näitab veel kord, et termin „inimõigused“ ei ole selgelt arusaadav ning Gruusia keeruline sotsiaal-majanduslik olukord paneb inimesi prioritiseerima teisi väärtuseid. Samas, kui küsiti inimõiguste universaalsuse kohta, toodi välja ka põhiõiguseid ning sotsiaalsetest õigustest õigus töötada. Ka eksperdid olid mures töötajate õiguste pärast, kuna Gruusias on mitmeid juhtumeid, kus töötajaid väärkoheldakse või neile ei tagata tervisele ohutut töökeskkonda.

Uuring koosneb kolmest osast. Esimese osa eesmärgiks oli saada ülevaade inimõiguste olukorrast Georgia elanikkonna arvamusi ning hoiakuid kirjeldades. Selleks kasutati andmete kogumisel kvanitatiivset meetodit, täpsemalt näost näkku intervjuusid, mis viidi läbi kogu riigis. Vastuseid analüüsiti erinevate elukohtade, erinevate vanusegruppide, haridustasemete ning erinevate majanduslike olukordade alusel.

Uuringu teine ehk kvalitatiivne osa keskendus ekspertarvamustele. Eesmärk oli kindlaks teha ekspertide hinnangud inimõiguste olukorrast Georgias ning saada ülevaade vabaühenduste, riigiasutuste, kõrgharidusasutuste ja meedia tegevusest inimõiguste tagamisel ja kajastamisel. Lisaks uuriti hiljutisi muutusi ning tulevikuplaane. Kvalitatiivne osa uuringust oli mõeldud täiendama samateemalist küsitlust elanikkonna seas.

Uuringu viimases osas tehti kokkuvõte erinevate rahvusvaheliste ja piirkondlike inimõiguste organisatsioonide seisukohtades Georgia inimõiguste olukorrast. Samuti on kasutatud vabakutseliste ekspertide seisukohti, et andmeid täiendada.

Uuringu lõppu on lisatud Eesti ja Georgia inimõiguste avaliku arvamuse ja hinnangu võrdlus, mis võrdleb Eesti elanike hinnanguid inimõiguste olukorrale Eestis (uuring viidi läbi 2012. aastal, uus uuring ilmub 2016 lõpus) ning Georgia elanike hinnanguid inimõiguste olukorrale Georgias (2015-16).

 

 

Uuringu kokkuvõte

Elanikkonna uuringu tulemused

Ekspertarvamuste ülevaade

Rahvusvaheliste ja piirkondlike inimõigusorganisatsioonide seisukoht

Eesti ja Georgia avaliku arvamuse võrdlus

Küsimuste korral või täismahus uuringu lugemiseks võtke ühendust info [at] eihr.ee

Uuringu kokkuvõtted on saadaval ka gruusiakeelsena.