Inimõiguste Instituut on Eesti kõige esimene ja pikaajalisem aktiivselt ning süsteemselt inimõiguste kaitsega tegelev sõltumatu organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.

Inimõigused on iga inimese sünnipärased õigused ja vabadused, mis ei sõltu tema rassist, nahavärvusest, soost, keelest, usulistest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust, seisuslikust või muust seisundist. Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt ning kõigil on samad õigused ja vabadused, aga ka kohustused.

Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõiguste valdkonda puudutavat infot, suurendada ühiskonna teadlikkust antud valdkonnas ning teha ettepanekuid inimõiguste paremaks kaitsmiseks nii Eestis kui ka maailmas. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja raporteid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes.

Traditsiooniliselt kuulub instituudi tegevusvaldkonda ka üksikisikute ning organisatsioonide nõustamine konkreetsetes inimõiguste alastes küsimustes ning Eesti kohta ülevaadete tegemine rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Oleme seadnud eesmärgiks pöörata rohkem tähelepanu inimõigusalase teadus- ja uurimistöö tegemisele, sh uute inimõigusvaldkondade analüüsile, uuringute korraldamisele ja õppevara ajakohastamisele.

Uute valdkondadena keskendume inimõigustega tihedalt seotud teemadele – julgeolek, internet ja inimõigused rahvusvahelisel tasandil. Nii Eesti-sisene kui rahvusvaheline koostöö on instituudi olulisteks tegevusvaldkondadeks. Tähtis koht instituudi tegevuses on koolitusel ning inimeste ja organisatsioonide nõustamisel.

Instituut panustab rohkem ka teadlikkuse suurendamisele, inimõiguste alastele konverentsidele, õppevahendite väljaandmisele ja inimõiguste alaste organisatsioonide koostöö tugevdamisele.

Instituut jälgib nii Eestis kui ka kogu maailmas inimõiguste olukorda erinevates valdkondades ning annab vajaduse korral panuse nende õiguste selgitamisse ja nende rikkumise takistamisse.

2011. aastast alati korraldame rahvusvahelisi inimõiguste alaseid konverentse ja seda just 10. detsembril,  rahvusvahelisel inimõiguste päeval, kuhu ootame kõiki koostööpartnereid, riigi esindajad, väliskülalisi ja kõiki teisi, kelle õiglustunne õhutab neid inimõiguste eest seisma.

Meiega võib ühendust võtta: info [at] eihr.ee