Ümarlaud

Inimõiguste õpetamise ümarlaud

Projekti esimene tegevus toimus 18. märtsil 2012.a. Kokku tulid erinevad eksperdid ja asjaosalised, kes seotud inimõiguste, ajaloo ja hariduse valdkondadega, sh:

Ümarlaua eesmärgiks oli projekti tutvustada ning algatada dialoogi inimõiguste õpetamise hetkeseisu üle Eestis, samuti vaagida võimalusi inimõiguste õpetamise laiendamiseks ja parandamiseks.

Põhiküsimused diskussioonis olid järgmised:

Mitmed ümarlaual osalenud institutsioonid on teostanud projekte, mis on peamiselt olnud suunatud õpetajate koolitamisele inimõiguste vallas. Selle tegevuse pinnalt on
valminud ka õppematerjale. Mõned projektid on spetsiifilisemalt tegelenud holokausti õpetamisega. Inimõiguseid õpetatakse peamiselt ülikoolides. Inimõiguste kui kohustusliku aine sisseviimine kooli kesk- või gümnaasiumiastmes pole praegu võimalik. Sellele vaatamata on võimalik inimõiguseid õpetada eri õppeaineid läbiva teemana ja valikkursusena (vt allpool).

Diskussioonis leiti, et erinevaid projekte ning tegevusi tuleks senisest paremini omavahel lõimida ja inimõiguste õpetamisega tegelevad institutsioonid võiksid omavahel regulaarsemalt kokku saada, kasvõi sarnases inimõiguste ümarlaua formaadis. See aitaks olemasolevaid tegevusi nähtavamaks teha ja neid populariseerida, aga samuti partnerlusi ja võrgustikke arendada.

Õpetamise vallas tuleks teha enim pingutusi arendamaks õppematerjale, mis käsitleksid inimõiguseid eri õppeaineid puudutava ning läbiva teemana (peamiselt ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides, aga samuti ka võõrkeeltetundides). Alates 2013.a on õpetajatel rohkem vabadust pühendamaks aega valikainetele, mistõttu inimõiguste valikaine sisseviimine oleks igati tervitatav.

Kava