2011. aastal loodud Inimõiguste ümarlaud on inimõiguste valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ümarlaud, mille eesmärk on aidata koostöö kaudu kaasa inimõiguste valdkonna arengule Eestis ja maailmas.

Ümarlaual on kutsutud osalema kõikide inimõiguste valdkonnas tegutsevate organisatsioonide esindajad. Osaleda saab, saates Instituudile (info [at] eihr.ee) organisatsiooni tutvustava teksti ning seejärel liidame teid ümarlaua meililistiga. Senitoimunud ümarlaudade protokollid leiab  altpoolt.

 

PROTOKOLLID:

Kaheksateistkümnes ümarlaud, 29.08.2017

Ümarlaud toimus Avatud Eesti Fondis, pärast organisatsioonide tegemistega tutvumist jätkasime aruteluga vaenukõne teemadel.

Protokoll

Seitsmeteistkümnes ümarlaud, 12.06.2017

Seitsmeteistkümnendat inimõiguste ümarlauda võõrustas Eesti Mälu Instituut oma uues kontoris. Koos vaadati üle tehtu ning räägiti järgmise poolaasta plaanidest.

Protokoll

Kuueteistkümnes ümarlaud, 27.02.2017

Kuueteistkümnes inimõiguste ümarlaud toimus MTÜ Mondo juures ning peamiselt räägiti organisatsioonide aastaplaanidest, kui ka ümarlaua liikmelisusest ja sellest, kuidas teha ümarlaua raames koostööd riiklike organisatsioonidega.

Protokoll

Viieteistkümnes ümarlaud, 07.11.2016

Viieteistkümnes ümarlaud toimus Fenno-Ugria Asutuses ning osalenud organisatsioonid vahetasid infot oma möödunud aasta ning tulevaste ürituste ja projektide kohta.

Protokoll

Neljateistkümnes ümarlaud, 14.01.2016

Välisministeerium kutsus Inimõiguste Ümarlaua enda juurde, et tutvustada  19. jaanuaril Genfis Eesti perioodilist inimõiguste ülevaadet (UPR24), lisaks andsid ümarlaua liikmed ülevaated käesoleva aasta tegemistest.

Protokoll

Kolmeteistkümnes ümarlaud, 22.10.2015

Avatud Eesti Fondi eestvedamisel toimunud ümarlaua teemad olid kohtumine uue soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakostaga, 1325 arutelu, pagulased, Inimõiguste Aastakonverents, kooseluseaduse rakendusaktid, Heaolu arengukava, ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendavast aruandest ja Uudiseid inimõiguste ja lähiajaloo hariduse valdkonnast.

Protokoll

Kaheteistkümnes ümarlaud, 12.05.2015

Avatud Vabriigi juures toimus traditsiooniks saanud Inimõiguste ümarlaud, kus saavd kokku organisastioonid, kelle tegevus on seotud ka inimõiguste temaatikaga. Ühendused andsid ülevaate oma plaanidest ja ühiselt arutati aktuaalseid teemasid. Järgmine ümarlaud peaks toimumasuve lõpus, sügise alguses ja loodetavalt Avatud Eesti Fondi juhtimisel.

Inimõiguste ümarlaud:

Üheteistkümnes ümarlaud, 18.02.2015

Toimus see MTÜ Eesti Omastehoolduse juures. Arutleti Võrdse kohtlemise seaduse üle. NATO Ühing, Inimõiguste Instituut , SA UNITAS tutvustas oma tegevusplaane aastal 2015.
Järgmine ümarlaud peaks toimuma Avatud Vabariigi juhatusel 12.05. 2015.

Kohtumise ülevaade:

Kümnes ümarlaud, 10.2014

Võõrustajaks Eesti Puuetega Inimeste Koda. Ülevaated tegid Inimõiguste Instituut oma Aastakonverentsist, mille peamoto oli “Väärikus Inimõiguste kontekstis”. Eesti Puuetega Inimeste Koda andis ülevaate puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelvalve hetkeseisust, Eesti NATO ühing kodanikukaitse ideest, Inimõiguste Keskus Võrdse kohtlemise võrgustikust, Lastekaitse Liit uuringust “laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis”. SA Unitas andis ülevaate rahvusvahelise inimõiguste noortekonverentsist “Kuhu ma kuulun? Identiteet mitmekultuurilises maailmas” 9. detsembril 2014 Riigikogus .

Järgmine ümarlaud toimub 18.02.2015 MTÜ Eesti Omastehoolduse juures.

Üheksas ümarlaud, 18.09.2014

Inimõiguste ümarlaud toimus Eesti NATO Ühingus , peamised teemad olid lapse õiguste kuu, Inimõiguste ja lähiajaloo temaatilise aktiivõppemetoodika ja –materjalide väljatöötamine, Inimõiguste noortekonverents 9. detsembril , Kompass ja Inimese Õigus raamatute tutvustamine ja muud jooksvad küsimused.

INIMÕIGUSTE ÜMARLAUD protokoll

Järgmise koosoleku korraldab Eesti Puuetega Inimeste koda.

Kaheksas ümarlaud, 08.05.2014

Inimõiguste ümarlaud toimus Lastekaitse Liidus ning peamiste teemade hulgas olid arutluse all kooseluseadus, põgusalt puudutati ka Inimõiguste Aruannet, võimalikku Puuetega Inimeste Õiguste Komiteed, riiklike aruandeid. Lähemalt räägiti ka Lapse õiguse õppemoodulist.

Järgmine ümaralud toimub Eesti Nato Ühingus.

Inimõiguste ümarlaud_08 05 2014

Seitsmes ümarlaud, 21.01.2014

Inimõiguste organisatsioonide seitsmes ümarlaud toimus Eesti Patsientide Esindusühingu kontoris asukohaga Kaupmehe 14, Tallinn.

Patsientide Ühing tutvustas oma tegevusi, tehti ülevaade destembris 2013. a Inimõiguste nädala raames toimunud üritustest. Inimõiguste keskus alustas  Inimõiguste aruande koostamist. ENUT tutvustas Gender Institute Leedu tegevust. jms.

Järgmine ümarlaud toimub 10.04.2014.a algusega kell 15:00 MTÜ  Lastekaitse Liit korraldusel.

Ülevaade kohtumisest

Kuues ümarlaud, 12.11.2013

Inimõiguste ümaralua ühiskoosolek toimus 12. novembril 2013 Eesti Nasiuurimus- ja Teabekeskuses (ENUT)

Enne ümaralua arutelu algust pidas TÜ rektor Tiit Land lühikese kõne inimõiguste olukorrast Eestis. Arutelul keskenduti  keskenduti Inimõiguste nädala plneerimisele ja koostööle antud vallas. Järgmine kohtumine toimub 21. jaanuaril 2014,  algusega kell 15:00 Eesti Patsientide Esindusühingu ruumides aadressil Kaupmehe 14, Tallinn.

Ülevaade kohtumisest

Viies ümarlaud, 22.04.2013

Inimõiguste ümarlaua ja pagulasorganisatsioonide laiendatud ühiskoosolek toimus 22. aprillil 2013 MTÜ Mondo ruumides.

Eesti Pagulasabi juhatuse liige Kristina Kallas tutvustas osalejatele uut Pagulasabi projekti, mis tegeleb varjupaigataotlejate ja pagulaste huvikaitsega. Anni Säär rääkis varjupaigataotlejate ja saatjata alaealiste kinnipidamise probleemi. Kristin Rammus EIKi pagulaste kampaaniat.

SA Unitas, Uuve Poom tutvustas projekti “The World Memory Film 2013”.

Ülevaade kohtumisest

 

Neljas ümarlaud, 4.12.2012

Inimõiguste ümarlaua neljas kohtumine, toimus 4. detsembril 2012 kell 16.00 – 17.30 Eesti Inimõiguste Keskuse kontoris (Tartu mnt 63, Tallinn).

Arutati ja lepiti kokku, et tehakse ühine pöördumine seoses Eesti valmisega ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks. Pöördumine saadetakse peaministrile.

Vt:  kokkuvõtepöörduminevastus pöördumisele.

Järgmine ümarlaud toimub märtsis 2013, korraldajaks Avatud Vabariik.

 

Kolmas ümarlauad, 31.08.2012

31.augustil Inimõiguste Instituudis toimunud ümarlaua peateemaks on venekeelsete noorte inimõiguste olukord, sealhulgas eesti keele õpetamise tase vene koolides ja Narvas elavate noorte aktiivsus ühiskondlike ja poliitiliste küsimuste lahendamises. Lisateemadena toimus arutelu arutati kooseluseaduse kontseptsiooni ning vihakuritegude kriminaliseerimise
teemal.

Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Kristiina Kallas tutvustas 2012. a kevadel Narva gümnasistide hulgas läbi viidud uurimust noorte teadlikkusest põhiõigustest ning nende ühiskondlikku ja poliitilist aktiivsust. Inimõiguste Instituudi liige Mart Rannut tegi ettekande probleemidest eesti keele õppe tasemest vene koolides ning laiemalt riigikeele oskuse seosest inimõiguste tagamisega. Toimunud arutelu järel otsustati edastada ettepanekud Kultuuriministeeriumi poolt algatatud uue lõimumiskava kontseptsiooni.

Ümarlaual osalejad esitasid oma esialgse nägemuse justiitsministeeriumi algatatud kooseluseaduse eelnõu kontseptsiooni ning vihakuritegusid puudutavate karistusseadustiku paragrahvide muutmise osas. Ühiselt lepiti kokku nende teemade põhjalikumaks arutamiseks korraldada eraldi koosolekud selle arutamiseks korraldada eraldi koosolek.

Vt lisa siit

Ümarlaual osales 13 inimõiguste valdkonnas tegutsevat organisatsiooni.
Järgmine ümarlaud toimub novembris Inimõiguste Keskuses.

Ülevaade kohtumisest

Toimus teine inimõiguste ümarlaud, 18.05.2012

18. mail 2012, toimus teine inimõigustega tegelevate vabaühenduste ümarlaud OMA keskuses, kus osalesid lisaks Eesti Inimõiguste Keskuse ja Inimõiguste Instituudi esindajatele ka Avatud Eesti Fondi, Avatud Vabariigi, Eesti Patsientide Esindusühingu ja ENUTi esindajad.

Sel korral arutati ümarlaual inimõiguste teema käsitlemist meedias – mismoodi sõnumeid efektiivsemalt edastada ja kuidas kommunikatsiooni ühtlustada. Kari Käsper andis ülevaate Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri 5. põhiõiguste platvormi koosolekust ja iga organisatsioon tutvustas lühidalt oma hetke- ja tulevikutegevusi.

Ülevaade kohtumisest

Toimus esimene inimõiguste organisatsioonide ümarlaud, 16.02.2012

16. veebruaril 2012, toimus  Inimõiguste Instituudi ja Eesti Inimõiguste Keskuse eestvedamisel esimene inimõigustega tegelevate organisatsioonide ümarlaud eesmärgiga teha inimõiguste valdkonnas enam koostööd.

Ümarlaual osalesid lisaks ka Gendy, MTÜ Eesti Gei Noored, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Fenno-Ugria Asutus, Eestimaa Rahvuste Ühendus ja  Lastekaitse Liit. Kõik organisatsioonid andsid oma senistest tegevusest ja tulevikuplaanidest lühikese ülevaate.

Et tegu oli esimese taolise ümarlauaga, kaardistati eeskätt senist olukorda ja vaadati põgusalt ka tulevikku – näiteks millised on organisatsioonide koolitusvajadused ja millistes valdkondades saaks kohe koostööga alustada. Muuhulgas arutasid organisatsioonid  ühtlustatud inimõiguste alaste nõustamiste vormi, mille kasutamisel saaks paremini statistikat pidada ning ühiskonnale paremat infot anda suurematest valupunktidest.

Ülevaade kohtumisest