Inimõiguste Instituut on Eesti kõige esimene ja pikaajalisem aktiivselt ning süsteemselt inimõiguste kaitsega tegelev sõltumatu organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.

 

Inimõigused on iga inimese sünnipärased õigused ja vabadused, mis ei sõltu tema rassist, nahavärvusest, soost, keelest, usulistest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust, seisuslikust või muust seisundist. Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt ning kõigil on samad õigused ja vabadused, aga ka kohustused.

 

Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõiguste valdkonda puudutavat infot, suurendada ühiskonna teadlikkust antud valdkonnas ning teha ettepanekuid inimõiguste paremaks kaitsmiseks nii Eestis kui ka maailmas. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja raporteid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes.

 

INIMIÕIGUSTE INSTITUUDI PÕHIKIRI

(Põhikiri on vastu võetud 10.12.1992 ning selle redaktsioon kinnitatud Inimõiguste Instituudi üldkoosolekul 11.06.2016. )

Inimõiguste Instituut lähtub oma igapäevases tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning teistest õigusaktidest.

Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

 

Institudi majandusaastaaruannetega on võimalik tutvuda siin.