Inimõiguste teemad

 

Inimõigused jagunevad:

1. Inim- ja poliitilised õigused
2. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine)
3. Inimõiguste kaitse sõjalistes konfliktides
4. Lapse õigused
5. Naiste õigused ja võrdõiguslikkus
6. Pagulaste/põgenike, välismaalaste ja võõrtöötajate õigused
7. Vangide ja kinnipeetavate õigused
8. Puuetega inimeste õigused
9. Psühhiaatria ja inimõigused
10. Õigus arengule
11. Õigus rahule
12. Õigus puhtale ja hävimise eest kaitstud keskkonnale
13. Õigus heale haldusele