Inimõiguste Instituudis toimus Euroopa Romade Foorum Eestis koostöönõupidamine, kus arutleti romadega seotud tegevusi ning kuidas romasid paremini lõimuda Eesti ühiskonda.

Euroopa Romade Foorum Eestis (edaspidi ERFE) esindaja Roma Lutt andis ülevaate romade haridusuuringutest, mis toimub koostöös Balti Uuringute Instituudiga. ERFE tutvustas koostööd riiklike institutsioonidega ning tegevusi osalemaks rahvusvahelistes koostööprojektides. Lisaks andis ERFE esindaja lühiülevaate romade holokaustist – selle teadvustamisest rahvusvahelises  ja Eesti kontekstis ning romade meediakajastustest Eestis.

 

Koostöönõupidamisel arutleti vajaduse üle moodustada ERFE esindajatest ja vabaühenduste ekspertidest koosnev ümarlaud, kuhu oleks kaasatud ministeeriumite esindajad. Ümarlaua  eesmärgiks oleks parandada omavahelist suhtlust romade kogukonna ja riigi vahel ning aitaks kaasa  romade paremale lõimumisele Eestis.

 

Ümarlaua kokkukutsumine tuleneb vajadusest läbipaistva ja  ühtse poliitika järele, mis kaardistaks romade probleemsed valdkonnad, aitaks töötada välja võimalikud tegevused ning lähtuks Euroopa Liidu soovitustest romade võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste eest Eestis.

 

Seoses Euroopa Parlamendi deklaratsiooniga kuulutada 2. august  roma holokausti mälestuspäevaks leiti, et selle tähistamine Eestis annab võimaluse aidata kaasa romade ajaloo teadvustamisele. Järgmisel aasta (2013) teisel augustil plaanib ERFE korraldada selleteemalise seminari või konverentsi.

 

Teiste teemade hulgas käsitleti ka roma keele kaitset ning leiti, et EGAMi soovitus  lõimuda  romasid Eesti ühiskonda  venekeelse vähemusena ei ole põhjendatud. Selline käsitlus töötaks eesmärgile vastu ning ei arvesta Eesti romade kultuuri eripäraga.

 

Rahvusvahelises uuringus Teiste Sõnadega, mis viidi läbi  Tallinna Ülikooli poolt, ilmnes, et romasid kujutatakse üksnes negatiivses kontekstis.

 

Koostöönõupidamine toimus European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) Roma Pride tegevuste nädala raames.