Käesolevas dokumendis määratletakse kümme olulisimat põhiõigust ja põhimõtet, mis peavad olema Interneti haldamise aluseks. Need on koostanud Interneti õiguste ja põhimõtete dünaamiline koalitsioon (IRP), mis on avatud võrgustik koosnedes Interneti keskkonnas inimõiguste kaitse alalhoidmise nimel tegutsevatest üksikisikutest ja organisatsioonidest. Põhimõtted on juurdunud rahvusvahelistes inimõiguste standardites ja on tuletatud koalitsiooni poolt koostatavast Interneti inimõiguste ja põhimõtete hartast.

Internet pakub enneolematuid võimalusi inimõiguste realiseerimaks ja evib üha tähtsamat rolli meie igapäevaelus. Seepärast on oluline, et kõik osalised, nii avalikus kui erasektoris, austaksid ja kaitseksid inimõigusi Internetis. Samuti tuleks tagada, et Internet toimib ja areneb viisil, mis suurimas võimalikus ulatuses hoiab ülal inimõigusi. Aitamaks kaasa õigustel põhineva Interneti-keskkonna teostumisele, on 10 Interneti põhiõigust ja põhimõtet järgmised:

1) Universaalsus ja võrdõiguslikkus Kõik inimesed sünnivad oma väärikuselt ja õigustelt vabade ja võrdsetena, mida tuleb veebikeskkonnas austada, kaitsta ja ülal hoida.

2) Õigused ja sotsiaalne õiglus Internet on keskkond inimõiguste edendamiseks, kaitseks ja ülal hoidmiseks ning sotsiaalse õigluse arenguks. Igaüks on kohustatud austama veebikeskkonnas kõigi teiste inimõigusi.

3) Kättesaadavus Igaühel on võrdne õigus pääseda juurde ning kasutada turvalist ja vaba Internetti.

4) Sõna-ja liitumisevabadus Igaühel on õigus Internetis vabalt informatsiooni otsida, saada ja levitada ilma tsensuuri või muude takistusteta. Igaühel on ka õigus vabalt sotsiaalsel, poliitilisel, kultuurilisel või muul eesmärgil Internetis ja selle kaudu liituda.

5) Eraelu puutumatus ja andmekaitse Igaühel on veebikeskkonnas õigus privaatsusele. See õigus hõlmab vabadust järelevalvest, õigust kasutada krüpteerimist ja õigust anonüümsusele veebikeskkonnas. Igaühel on ka õigus andmekaitsele, sealhulgas õigus omada kontrolli isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise, kustutamise ja avalikustamise üle.

6) Elu, vabadus ja julgeolek Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele peavad olema veebikeskkonnas austatud, kaitstud ning ülal hoitud. Neid õigusi ei tohi veebikeskkonnas rikkuda ega kasutada teiste õiguste rikkumiseks.

7) Mitmekesisus Internetis tuleb edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning arvamuste paljususe hõlbustamiseks tuleb julgustada tehnilist ja poliitilist innovatsiooni.

8) Võrgu võrdõiguslikkus Igaühel peab olema universaalne ja avatud juurdepääs Interneti sisule, mis on vaba diskrimineerivast eelistamisest, filtreerimisest ja liikluse korraldamisest kaubanduslikel, poliitilistel või muudel alustel.

9) Standardid ja regulatsioonid Interneti arhitektuur, sidesüsteemid ning dokumendi ja andmeformaadid peavad põhinema avatud standarditel, mis tagavad täieliku koostalitusvõime, kaasatuse ja võrdsed võimalused kõigi jaoks.

10) Haldamine Inimõigused ja sotsiaalne õiglus peab moodustama õigusliku ja normatiivse aluse, millel Internet toimib ja millel seda hallatakse. See peab toimuma läbipaistval ja multilateraalsel viisil, mis põhineb avatusel, osalusel ja vastutusel.

vt. lisa Internet Rights & Principles Coalition

Laadi alla PDF-dokumendina > 10 interneti õigust ja põhimõtet

10 interneti õigust ja põhimõtet