Programm (lisainfoks klõpsa esineja nimel)

10. detsember, 2013

09:00 – 10:00        Osalejate registreerimine

10:00 – 10:10         Avakõne: Urmas Reinsalu Kaitseminister VAATA VIDEOT!

10:10 – 11:20           VIDEO! Transript! Usuvabadus Eestis ja Euroopa Liidus – hinnangud ja suundumused — Vaata uuringut

 

Paneeli esimeses osas tutvustatakse Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute AS poolt 2013.a läbiviidud uuringu “Usuvabadus Eestis” tulemusi. Uuringu käigus tehti elanikkonna küsitlus (1000-inimeseline valim) ning intervjuud 17 eksperdiga (usuliste ühenduste, MTÜde, meedia ja riigiasutuste esindajad, usu- ja õigusteadlased). Uuringu III osa sisaldab rahvusvaheliste organisatsioonide hinnanguid usuvabaduse olukorrale Eestis ning IV osas tuuakse välja ettepanekud riigiasutustele.

Paneeli teises osas käsitletakse küsimusi, mis seonduvad usuvabadusega Euroopa Liidus ning usuvabaduse tähtsustamisega Euroopa Liidu välispoliitilises tegevuses. Arutatakse, kas ja kui oluliseks peab EL usuvabaduse tagamist teistes riikides (sh nn “araabia kevade” riikides). Puudutatakse teemasid, mis tulenevad ühelt poolt mittekristlikke usundeid tunnistavate inimeste osakaalu kasvust EL-i liikmesriikides ning teiselt poolt üha suurenevast sekulariseerumisest. Paneelis vaadeldakse neid küsimusi nii kirikute, õigusteadlaste kui ka välispoliitika kujundajate vaatepunktidest.

Uuringu tutvustus: Karin Reivart, Turu-uuringute AS uuringu juht
Erik Salumäe
, Inimõiguste Instituudi juhatuse liige
Panelistid: Piiskop Philippe Jean-Charles Jourdan, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident
Merilin Kiviorg, Tartu Ülikooli  ja Oxford Royale Academy õppejõud
Mart Laanemäe, Välisministeeriumi asekantsler
Moderaator: Mart Nutt, Riigikogu inimõiguste rühma esimees

11:20 – 11:35            Kohvipaus

 

I paneel

11:35 – 13:05  VIDEO! Transkript! Inimsusevastased kuriteod ja nende toimepanemise eest vastutusele võtmise aktuaalsed probleemid

Selles blokis tulevad arutlusele probleemid ja väljakutsed, millega puutuvad kokku rahvusvahelise kogukonna liikmed (ÜRO liikmed ja Rooma statuudi osalisriigid) võideldes inimsusevastaste kuritegudega – riikide, organisatsioonide või sotsiaalsete gruppide poolt õhutatud süstemaatilise ja suuremahulise inimõigustest ilmajätmisega ja nende piiramisega või tapmise, piinamise, vägistamise, tervisekahjustuste põhjustamise, sunniviisilise ümberasustamise, väljasaatmise, prostitutsioonile sundimise, põhjendamatu vabaduse võtmise või muu kuritarvitamisega. Sessiooni pearõhk on rahvusvahelise humanitaarõiguse arengu õiguslikel, poliitilistel ja praktilistel aspektidel ja selle rakendamisel inimsusevastaste kuritegude suhtes.

Muuhulgas arutletakse järgmiste küsimuste üle: mida teha, et tuua Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt tagaotsitavaid inimsusevastaste kuritegude sooritajaid kohtu alla? Millist mõju on avaldanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC), Rwanda Tribunali (ICTR) ja endise Jugoslaavia Tribunali (ICTY) pretsetendiõigus rahvusvahelise kriminaalõiguse arengule? Mida on inimsusevastase kuritegude üle kohtumõistmine rahvusvahelisele kogukonnale õpetanud?

Panelistid: Vagn Joensen, ÜRO Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rwanda Tribunali president
Cuno Jakob Tarfusser, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunik
Tiina Intelmann, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee president
Vuk Jeremić, Serbia Rahvusassamblee parlamendisaadik, Rahvusvaheliste Suhete ja Jätkusuutliku Arengu Keskuse (CIRSD) president, Serbia välisminister (2007-2012)
Alar Streimann, EV välisministeeriumi kantsler
Moderaator: Pavel Gontšarov, Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

 

13:05 – 13:55           Lõuna

 

II paneel

13:55 – 15:35  VIDEO! Transkript! Terrorismivastane võitlus, järelevalve ja inimõigused

 

Paneel vaeb olulisemaid kaasaegseid ja eesseisvaid teemasid inimõiguste ja terrorismivastase võitluse vallas. Käsitlemist leiab kuidas paremini ühendada tõhusaid terrorismivastase võitluse meetmeid inimõiguste ja põhivabaduste kaitsega, sealhulgas valdkondades, mis on seotud vastuoluliste elektroonilise jälgimise programmidega ja terrorismis kahtlustatavate isikute jälitamises kasutatavate uute sõjaväeliste meetoditega. Paneelis on esindatud nii inimõiguste, julgeoleku kui infotehnoloogia vaatepunktid.

Arutletavate teemade hulgas on: Kuidas mõjutab terrorismivastane võitlus inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid? Mis määrani peaks riigid kasutama erinevaid terrorismivastase võitluse meetodeid? Kuidas mõtestada inimõigusi kiirelt areneva infotehnoloogia ja kaasaegsete jälgimissüsteemide kontekstis, mis on tõstatanud mitmeid küsimusi privaatsuse ja julgeoleku ähmase piiri üle?

Panelistid: Kalev H. Leetaru, teadlane, kes tegeleb infoanalüüsiga (Leetaru-Estonia)
Richard Barrett, Soufan Grupi vanem asepresident. 2004–2012 töötas Al-Qaida ja Talibani monitoorimise meeskonnas ÜRO juures ja oli ÜRO terrorismivastase võitluse struktuuriüksuses.
Vivian Loonela, Rahvusvahelise andmekaitse sektori juhataja, Õigusasjade peadirektoraat, Euroopa Komisjon
Dr Quirine Eijkman, Amnesty International´i Hollandi osakonna poliitika- ja pressiküsimuste valdkonna juhataja ning Leideni Ülikooli vanemteadur
Mustafa Qadri, Amnesty International, Pakistani analüütik
Moderaator: Riina Kionka, Euroopa välisteenistuse (EEAS) Kesk-Aasia osakonna juht

15:35 – 15:50           Kohvipaus

 

III paneel

15:50 – 17:30 VIDEO! Transkript! Väljakutse vabadele ühiskondadele: vaadatuna Lähis-idast ja Venemaalt

 

Araabia kevad ja sellega kaasnenud kodanike aktiveerumine Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on kahtlemata selle kümnendi tähtsaim sündmus rahvusvahelisel areenil, olles niimoodi võrreldav  paarkümmend aastat varem toimunud perestroika ja sellele järgnenud Nõukogude bloki kokkuvarisemisega. Mõlema regiooni kogetud sündmused on kahtlemata olnud ühest küljest vabastavad, teisalt aga kahtlemata keerulised ja vastuolulised.

Millised on araabia kevade järgse siirdeühiskonna suurimad väljakutsed? Kas kakskümmend Nõukogude Liidule järgnenud aastat on lisaks mitmetele uutele elektoraalsetele autokraatiatele loonud ka vabamaid ja rohkem avatud ühiskondi? Kuidas täpselt peaks end positsioneerima siirdeühiskondade suhtes rahvusvaheline kogukond, et olla nende avanemisele toeks ja aidata vältida nende tagasi kinniseks muutumist?

Selles paneelis tulevad arutusele ka avatud ühiskonna jaoks  muret tekitavad trendid, nagu seda on näiteks uued kolmanda sektori tegevust piiravad seadused Lähis-Idas ja Venemaal.

Panelistid: Tatjana Lokšina, Human Rights Watch’i (HRW) Venemaa üksuse asedirektor
Artjom Troitski, Greenpeace Russia, juhatuse liige
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juht
Ahmed Samih Farag, Andalus Institute
Vytis Jurkonis, Freedom House, projektijuht
Jeffrey England, National Democratic Institute’i (NDI) vanemnõunik Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas
Moderaator: Anna Sevortian, 2010–2013 Human Rights Watch’i (HRW) Venemaa osakonna direktor, Mason Fellow, Ash Center, Harvard Kennedy School.

 

17:30 – 17:40 VIDEO! Transkript!
Ühispöördumine:
endine Ameerika Ühendriikide riigisekretär Madeleine K. Albright ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

17:40 – 17:50 Kokkuvõtted

Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees

18:00 – 20:00 Vastuvõtt, võõrustaja Alar Streimann, EV välisministeeriumi kantsler

Õhtusöögi toimumiskoht  Swissôtel Tallinn (6. korrus).

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejates muudatusi.